Списък на публикациите на доц. д-р Ели Сярова

монографии

 • Въведение във философията на религията (първа част). Издателство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2010 г., ISBN 978-954-524-753-8
 • Преобразяващият логос във философията на религията. С., ИК "Проф. П. Венедиков", "Симолини 94", 2003. ISBN 954-9870-15-4
 • Живият Смисъл. Изд. Рива, София , 1997. ISBN 954-8440-15-6

учебници 

 • Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ. Просвета, 2002 (Одобрен от МОН със заповед N РД 09-597/14. 08. 2002). ISBN 954-01-1303-2

електронни публикации

 • www.religiology.org. Образователен сайт за религии и философия на религията. 2007-2010. Лицензиран в Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5

студии

 • Православната визия на християнската философия. Студия във: Василий Зенковски. Основи на християнската философия. т. I. Християнското учение за познанието. ВТ, Изд. Фабер, 2000, стр. 7-27. ISBN 954-9541-77-0
 • Онтологичният лик на философията на религията. Студия в: "Разкриващите се дълбини: Семьон Франк". С., Парадигма. 2001, стр. 37-63. ISBN 954-9536-58-0
 • Философският образ на съвременния религиозен българин. Студия във: "Философският образ на кръстопътния човек в българската култура: рационалност, духовност, религиозност". С., Рива, 1996, стр.190-212.
 • Западноевропейската култура през Средновековието. Глава в: Културология (учебно помагало), Бл-д, 2001

по-важни статии

 • Проблемът за chora във философията на религията. Сп. "Философски алтернативи", кн. 5/6, 2000, стр. 47-55
 • Към онтологичното доказателство в даоизма. Сп. "Философски алтернативи", кн. 2/2001, стр. 90-99
 • Философията на името и жизненият смисъл на религията. Сп. "Философскки алтернативи" 5/6, 2002, стр. 37-46
 • Идеята за числото във философията на религията. Сп. "Философия", 4/2000, стр. 30-36
 • Живото Име във философията на религията. Сп. "Философия", кн. 5/6, 2000, стр. 50-55
 • Бележки преди една херменевтична онтология на религията. Сп. "Философски форум", кн. 1/2001, стр. 223-233 
 • "Христос е самата философия". Сп. "Философия", 2/2001, стр. 11-15
 • Другото: от постфеноменология към херменевтична онтология. В българо-чешки сборник "Световност, демокрация, малки народи". С., Отв. общество, 2001, стр. 298-308 
 • Владимир Соловьов - апостолът на духа, странникът в света на несъвършенството. Във: Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ИК "РИВА", С., 2002, с. 119-126
 • Предговор към книгата на Н. Димитрова "Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс", С. Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2002 
 • Живият Смисъл и идеята за конкретна метафизика. Сп. "Философия", 1996, кн.5/6, стр. 3-10
 • Лев Карсавин: познание-съразпятие. Сп. "Философия", 1994, кн.4, стр. 43-48
 • Целувката на Юда. Във: Философия и култура. С., Фондация "Славяни", 2000.
 • Началото у Декарт, София и проблемът за актуалната безкрайност. Сп. "Философски алтернативи", 1996, кн. 6
 • Ако би имало дух без тяло... Сп. "Философия", 1997, кн. 4/5 
 • Криптософийността на човека и проблемът за битието на безусловното съзнание. Във: Философия, история, хуманизъм. С., БАН, 1996, стр. 107-112
Реклама