Махаяна будизъм

"Голямата колесница", основно направление на будизма. Оформя се на основата на отделилите се от стхавиравадините (тхеравадините) махасангхики. Като самостоятелно направление се утвърждава, както се приема, от ІV-я събор на будистите, свикан по инициатива на цар Канишка (ІІ в.).Монашеството в махаяна се запазва, като правилата на монашески живот са по-омекотени. Но привържениците на махаяна не го смятат за единствено възможната форма на религиозен живот.

Възприемат себе си като радетели на "широк път" към нирвана, защото разширяват общността, приемайки и извънмонашески будизъм. Това дава възможност на будизма за по-широко разпространение и както в Индия, така и в Китай, в Япония, в Тибетския район Монголия, Виетнам и др. той се утвърждава именно във варианта махаяна и във филииращите от него форми като ваджраяна, чан/дзен будизъм, будизъм Чиста земя. Широтата на пътя в махаяна се определя преди всичко от нов начин на интерпретиране на смисъла на религиозния живот - според махаянистите не е достатъчно будистът да се стреми към и да се удовлетворява от това да достигне нирвана за себе си, той следва да помага на другите. Поради това и централна фигура в махаяна става бодхисатва – този, който се отказва да се отъждестви с природата на буда и да се потопи в окончателна нирвана, и приема мисията да бъде наставник и помощник на живите същества по пътя към просветление и нирвана. Особеният статут на бодхисатва е предмет на интерпретация в множество махаянски сутри. Промислят се възгледите за специфичния път на бодхисатва, за равнищата и степените (бхуми) на този път.Без да отрича основния канон, приеман от тхеравада (трипитака), махаянският будизъм създава огромно количество свои канонични книги.Будизмът - част 3/5


В идейната доктрина на махаяна се появяват нови принципи, различни от тези на хинаянските школи. Принципно нови позиции относно истината на будизма се аргументират чрез учението за "трите тела на буда" (трикая). В центъра на учението е възгледът за "абсолютно тяло на буда" (дхармакая), което в различни варианти на махаянските учения се отъждествява с буда-природата (татхата). Така в будисткото учение намира израз идеята за абсолют, който е по-високо от всяка възможност да му се припишат атрибути (предикати) и същевременно е източник на следващото, трансцендентално равнище на буда-природата (на идеалното тяло на буда), а чрез него - и на въплътеното тяло на буда, т. е. на проявените форми на буда-природата. При това в махаянските учения се привеждат обстойни аргументи, за да се разграничат възгледите за будисткия абсолют от идеята за личностен бог творец.


Класическата махаяна се разгръща в две основни религиознофилософски школи: мадхямика (шунявада), чиито основни принципи се полагат от Нагарджуна, и йогачара (виджнанавада), чиито Класическата махаяна се разгръща в две основни религиознофилософски школи: мадхямика (шунявада), чиито основни принципи се полагат от Нагарджуна, и йогачара (виджнанавада), чиито най-крупни индийски представители са Васубандху и Асанга. Една от основните религиознофилософски теми става темата за "шунята" (пустотата). Шуня или пуст е абсолютът, или безусловната реалност (дхармакая, татхагата) поради невъзможността да й се припишат атрибути. Шуня са и дхармите като единични дадености, условно реални, поради това че са лишени от собствена същност. Поради това и медитацията върху пустотата придобива особен смисъл и става основен вид медитация в махаяна заедно с медитацията върху пътя на бодхисатва.

Нирвана се интерпретира в махаянските учения като тъждествена на самсара, а самсара – като имаща смисъл само в контекста на тази тъждественост и следователно като потенция за нирвана. Нирвана се отъждествява с дхармакая, т. е. с абсолютното тяло на буда. Смисълът на религиозните усилия се променя, те се насочват към трансформация на настоящото съществуване, към преоткриване на смисъла на земния живот в светлината на идеала за бодхисатва.

В махаяна се създава богата митология, в която има и инвариантни представи, и вариращи митологеми, специфични за различните будистки страни. Според митологичните представи будите и бодхисатвите вече са множество, дори безкрайно много, и всички те имат източника си в абсолютното тяло на буда, множеството земни буди са негови единични прояви.

Карта на будизма махаянаНачало > Религии > Будизъм > Махаяна будизъм


Реклама