Ли

„Ли“ (ритуалът) е опора на реда, противостоящ на хаоса. Терминът изразява най-пълно конфуцианското разбиране за религия. В конфуцианството особено ясно се откроява самосъзнанието на древния китаец за централност в Поднебесната, Китай се разбира като сакрален център на на света. А сакралният център на самата Поднебесна свързва нейните обитатели с древното, което е винаги по-съвършено от настоящето, и този център е „ли“.


Ли дзин (Книга на ритуала)

Ритуалните действия могат да варират, в различни епохи настъпват промени в тези действия, но това става в определен ритъм, а сакралният център, „ли“, остава неподвластен на тези изменения. Дзюндзъ е този, който познава ритмиката на промените в ритуала. По правило тези промени следват естествената ритмика на Ин и Ян. По-конкретно например в сферата на управлението наследник на царя трябва да бъде първият министър, който е родственик на царя по женска линия; той пък е наследяван от сина на царя (мъжкото начало Ян се редува с женското начало Ин). В аспекта на числата това е ритъм на редуване на четно и нечетно, породени от единицата. Естествената ритмика на Ин и Ян е вградена в основанията на сакралната музика и изобразително изкуство, в религиозните празници.

В разбирането за „ли“ личат езотерични пластове, които трудно могат да бъдат коментирани. В реалната история на конфуцианството ритуалът до голяма степен се формализира. Според Конфуций „уважителност без ритуал е празна суетливост; внимателност без ритуал е страхливост; смелост без ритуал се превръща в бунтарство; прямота без ритуал е грубост. Когато благородният мъж е усърден в изпълнението на роднинските си задължения, то сред народа процъфтява жън. Когато благородният мъж е верен на старите обичаи, то народът е честен“ („Лун юй“). Без ритуала в Поднебесната биха настъпили безредици. Самият Конфуций е считал, че следва да се спазват 300 религиозни обряда и 3000 норми на правилно поведение и отношения.

Основно съдържание на ритуала представляват „пет отношения“: между владетел и поданици, между баща и син, между съпруг и съпруга, между по-големите и по-малките братя в семейството, между приятели. Ако бъдат нарушени тези норми на отношения, в Поднебесната би настъпил хаос и управникът би се страхувал от поданиците си, а бащата – от сина си. Ето защо точното назоваване на йерархично съподчинените компоненти на социалната Поднебесна е за конфуцианците изключително важно.Петте отношения - част 1


Петте отношения - част 2

На даоисткия възглед за изначално равенство на всички (пред Дао) конфуцианството противопоставя възглед за необходимо неравенство, защото в противен случай би настъпил хаос, и в такъв контекст се поражда конфуцианската концепция за възстановяване на имената (мин). По същество неравенството се оказва необходимо според Конфуций и неговите следовници заради равенството, или, иначе казано, „равенство чрез неравенство“ е изповядваният от тях принцип. А строгото съблюдаване на „ли“ е нужно, за да се достигне жън.

„Ли дзин“, класическата книга на ритуала, предписва конкретни правила на религиозно почитание, включващи още и жертвени приношения, изпълнение на сакрална музика и др. В конфуцианството няма духовници в познатия от други религиозни традиции смисъл, има учители по „ли“, които следят за строгото спазване на церемониала. В реалната история на конфуцианството ритуалът до голяма степен се формализира, превръща се в демонстративен церемониал.

 


Конфуциански танцьори


Начало > Религии > Конфуцианство > Ли


Реклама