Диин

Религия, светлина. "Ислямът е религията при Аллах" (3: 19). "Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия" (5: 3). Диин (дин) е названието на свещеното в противоположност на профанното (дуня).

Религията на Аллах предполага иман, ислям и ихсан. Иман се разбира като непоколебима увереност, пълно приемане на принципите на вярата, разкрити от Аллах чрез Корана. Ислям е покорството спрямо Аллах, осъществявано чрез строгото съблюдаване на принципите на религиозната практика. Ихсан означава поклонението на Аллах да се извършва с пълна искреност, с убеденост в това, че човек вижда Аллах и Аллах го вижда във всяко негово действие и помисъл.Ислямът - част 1/4


Начало > Религии > Ислям > Диин


Реклама