Имената на Аллах

Аллах - Единственият

Ар-Рахмаан - Всемилостивият

Ар-Рахиим - Милосърдният

Ал-Малик - Царят, Владетелят на Съдния ден

Ал-Куддус - Пресветият, Пречистият

Ал-Салям - Миротворящият

Ал-Му'мин – Верният на договора със своите раби, Укрепващият духа

Ал-Мухаймин - Пазещият Своите творения

Ал-Азииз - Непобедимият, Превеликият

Ал-Джаббаар - Могъщият, обхващащ всичко със Своята мъдрост

Ал-Мутакаббир - Всевишният, Трансцендентният

Ал-Хаалик - Творецът, Творящият от нищо; Този, Който е създал майсторите и майсторството

Ал-Бари - Създателят, сътворил всичко по Своето предопределение

Ал-Муссаввир - Образуващият; Този, Който придава образи и форми на творенията; Логосът, Умът, Мъдростта (изворът на смисловите форми)

Ал-Гаффар - Прощаващият

Ал-Каххар – Господът; Този, Който с могъществото и величието Си укротява Своите творения

Ал-Ваххаб - Даряващият ; Този, Който дарява безкористно; Даряващият блага на Своите раби

Ар-Раззак – Създаващият блага; Богът, даващ средства за съществуване на Своите създания

Ал-Фаттах - Победителят, Този, Който разкрива скритото, облекчава трудностите; Този, у Когото са ключовете от съкровените тайни и небесните блага

Ал-Алиим – Всезнаещият; Знаещият всичко в детайли; Този, Който обема в знанието си всичко съществуващо

Ал-Каабид - Стесняващият; Този, Който умалява благата на когото пожелае

Ал-Баасит – Разстилащият; Този, Който дава на създанията живот, душа, за да се обърнат към доброто

Ал-Хаафид - Унижаващият нечестивите, тези, които въстават против шариата

Ар-Раафи - Възвишаващият тези, които са повярвали и извършват богослужение; Удържащият високо небето и облаците

Ал-Му'изз - Даващият сила, мощ на когото пожелае, като го възвишава

Ал-Музилл - Принизяващият когото поиска, лишавайки го от сила, мощ и победа

Ас-Самии – Всечуващият; Този, Който чува и най-тайното; Този, за Когото няма невидимо сред видимото; Този, Който обхваща с виждането си всичко и вижда и най-малкото

Ал-Басиир – Всевиждащият; Този, Който вижда явното и тайното; Този, за Когото няма невидимо сред видимото, Който вижда и най-малкото

Ал-Хакам - Съдията, Който съди Своите създания както пожелае; Този, Който различава истината от неистината; Този, чието предопределение не може да избегне никой

Ал-Адл – Справедливият; Този, на Когото са справедливи редът, решенията и делата

Ал-Латиф - Добрият към Своите раби, Милостивият към тях

Ал-Хабиир – Сведущият; Този, Който знае тайното както явното; Знаещият и външната проява, и вътрешното съдържание

Ал-Халиим - Ласкавият, Който премълчава, прощава за греховете, освобождава от мъчения

Ал-Азиим – Всевеличайшият; Този, чието величие няма начало и край; Великият с непостижимо величие

Ал-Гафуур – Всепрощаващият; Този, Който прощава греховете на Своите раби

Аш-Шакуур - Благодарният, въздаващ награди на Своите раби и за малко служение; Довеждащият до съвършенство слабите деяния

Ал-Алии – Височайшият; Този, височеството на Когото е неоценимо високо; Този, Който няма равни на Себе си, нито съперници, нито съратници

Ал-Кабиир – Големият, Височайшият; Този, в Имената и делата на Когото е налице истинно величие

Ал-Хафииз – Пазещият всичко съществуващо, всяко съществуващо до най-малкото; Този, Който пази и съдържа в Себе си всяко съществуващо

Ал-Мукиит – Разпореждащият се с всичко необходимо за живота на Своите създания, определящият количеството

Ал-Хасииб - Отчитащият всичко; Достатъчният за Своите раби; Достатъчният за всекиго, който се уповава на Него

Ал-Джалиил - Величественият, у Когото е истинното величие и съвършените Имена; Чистият от всякакви недостатъци

Ал-Кариим - Щедрият; Този, благата на Когото не се умаляват, колкото и да ги отдава; Най-ценният, обхващащ всичко ценно

Ар-Ракииб - Следящият деянията на Своите създания, Знаещият всички техни деяния

Ал-Муджииб – Отзивчивият; Приемащият молитвите и молбите; Единственият, Който може да бъде молен

Ал-Вааси – Всеобемащият; Този, благата на Когото са широки за създанията

Ал-Хакиим – Премъдрият; Този, Който прави всичко мъдро; Този, Който има правилни дела

Ал-Вадууд - Обичащият Своите раби и Любимият за сърцата на „аулия“ („аулия“ - мн. ч. от вали – предани слуги)

Ал-Маджид - Преславният, изобилен с благо

Ал-Бааис - Възкресяващият в Съдния ден; Този, Който е изпратил в света пророците

Аш-Шахиид - Свидетелят, наблюдаващ бдително света; Този, от Когото не убягва нищо

Ал-Хакк – Истинният; Установяващият истинността на истинното чрез Своите слова

Ал-Вакиил - Покровителят, Този, на Когото следва да се уповават създанията

Ал-Кавии – Всесилният; Този, Който има пълна, съвършена мощ

Ал-Матиин - Непоклатимият, Силният; Този, не се нуждае от средства, за да осъществи решенията; Този, Който не се нуждае от помощник, нито от съратник

Ал-Валии - Гарантиращият за деянията на Своите създания; Този, Който благоприятства подчинилите се Нему

Ал-Хамиид - Преславният, Имащият вечна слава; Достоен за всяка хвала поради Своето съвършенство

Ал-Мухси - Броящият; Този, Който със знанията Си определя границите на всичко съществуващо

Ал-Мубди - Начинателят, Създалият всичко в начало без пример и първообраз

Ал-Му'иид – Възвръщащият; Този, Който възвръща живото в мъртво състояние, а в отвъдния свят го оживотворява, възвръща го към живот

Ал-Мухий – Оживотворяващият; Този, Който твори живота и оживотворява и след смъртта

Ал-Мумиит – Умъртвяващият; Този, Който е предписал смъртта на всички смъртни

Ал-Хаий - Вечно живият; Този, животът на Когото няма начало, нито край

Ал-Кайюм - Вечно Съществуващият, Самосъществуващият, Независимият от нищо, Ненуждаещият се от нищо (съответства на Йехова)

Ал-Вааджид – Богатият; Този, у Когото е всичко съществуващо, за Когото няма недостигащо

Ал-Мааджид - Благородният, Който има пълнота на съвършенството

Ал-Уаахид - Единият, Единственият по същността Си, имената Си и делата Си; Този, на Когото няма равни, нито съперници, нито сътрудници

Ас-Самад – Вечният, Независимият, на Когото се подчинява всичко

Ал-Каадир - Всемогъщият, Който може да сътвори от нищо и да унищожи съществуващото; Този, Който може да създаде битие от небитие и да превърне в небитие

Ал-Муктадир - Могъщият, Който устроява делата на създанията по най-добрия начин

Ал-Мукаддим - Извеждащият напред онова, което трябва; Извеждащият напред достойните Свои раби

Ал-Муаххир - Отместващият назад онова, което трябва; Отместващият назад неверните и нечестивците

Ал-Аввал - Първият, Безначалният, Предвечният (Алфа)

Ал-Ахир - Последният; Този, Който остава след унищожаването на сътвореното; Този, след Когото няма да има нищо (Омега)

Аз-Заахир – Явният; Този, Който се проявява в свидетелства за Своето съществуване

Ал-Баатин - Скритият, Който дава явни свидетелства, но остава Невидим

Ал-Вали - Управляващият, Властващият над всичко съществуващо

Ал-Мутаали - Височайшият; Който е по-високо от всички клевети, от всички съмнения, възникващи у създанията

Ал-Барр – Благостният; Този, Който прави добро на Своите раби; Даващият на онези, които молят

Ал-Тауаб - Приемащият покаянието на Своите раби, Благоприятстващият в покаянието им

Ал-Мунтаким - Отмъщаващият, Мъчещият нечестивците след като ги е предупредил и те не са се опомнили

Ал-Афув - Прощаващият на грешниците, Скриващият вината, Очистителят на лошите деяния

Ар-Рауф - Снизходителният, Нежният, Лишеният от грубост

Малик ул-Мулки - Царят на царствата, Всевластният Цар на Вечното Царство

Зул-Джаляяли Вал-Икраам - Притежаващият особено величие и почит; Предостойният за възвеличаване

Ал-Мукситу - Справедливият, всички решения на Когото са мъдри и справедливи; Мъстящият на притеснителите за притесненията; Установяващият съвършен и справедлив ред

Ал-Джаами - Събиращият; Този, Който е събрал всички съвършенства на същността, атрибутите (Имената) и делата; Този, Който събира всички творения в този свят и в отвъдния

Ал-Ганий - Богатият, Самостоятелният, Който не се нуждае от нищо, от Когото се нуждаят всички

Ал-Мугни - Обогатяващият, Даващият блага на рабите си, Обогатявящият когото пожелае

Ал-Маани' - Удържащият, Който не дава на когото пожелае, за да го изпита и да го защити от зло

Ад-Дарр – Вредящият; Този, Който унищожава Вселената; Този, който вреди на желаещия да вреди

Ан-Наафи - Благоволящият, Носещият полза на когото пожелае според Своето решение

Ан-Нуур - Просветляващата Светлина; Този, Който осветява истинния път; Този, Който е осветил небесата и земята

Ал-Хади - Водещият по верния път; Този, Който с истинни изказвания наставлява създанията за истинния път

Ал-Бадии - Изобретяващият, Творящият всичко без пример и първообраз

Ал-Бакий - Оставащият вечно; Единственият, Който остава вечно

Ал-Ваарис - Наследникът на всичко съществуващо; Този, Който остава вечно, на Когото остават в наследство всички творения

Ар-Рашиид – Наставляващият в правилния път; Този, Който дава щастие на когото поиска, насочвайки го по правилен път, и отстранява когото поиска

Ас-Сабур – Търпеливият; Този, Който има превелико търпение; Който отсрочва наказанието, Който не прави нищо преди срока, Който прави всичко в установеното време.Асма Ул-Хусна - Прекрасните имена на Аллах


Начало > Религии > Ислям > Монотеизъм > Имената на Аллах


Реклама