Принципи на вярата

Принципите на вярата (Усул ад-диин, корени на религията) са догматичните истини, които са основа на ислямското вероучение и се черпят пряко от Корана: "О, вярващи, вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Книгата, която Той е низпослал на Своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! А който отрича вярата в Аллах и в Неговите ангели, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил" (сура 4 Жените: 136). Така се формулират принципите:

  • Вяра в Аллах. Вяра в единствеността на Аллах, определяща същината на мюсюлманската религия.
  • Вяра в ангелите. Принцип, изискващ да се вярва в ангелите като в предвъзвестители на словото на Аллах, пазители на сътвореното и застъпници на човека пред Аллах.
  • Вяра в Книгите (Писанията). Принцип, изискващ да се вярва Писанията, дадени чрез Откровение, а Коранът да се приема като последно възможно Откровение, като "печатът" на Книгите.
  • Вяра в пророците. Принцип, изискващ да се вярва в пророците, които са пратеници на Аллах, за да възвестят Неговото милосърдие и да предупредят за Съдния ден.
  • Вяра в Сетния (Съдния) ден – в денят на последния Съд, в който Аллах изпълнява обещаното на всички според установения завет, договор, сключен с приелите истинната мюсюлманска вяра и Корана.

Тези принципи ислямското богословие допълва с вяра в предопределението.Ислямът - част 2/4


Начало > Религии > Ислям > Принципи на вярата


Реклама