Шариат

Религиозното законодателство в исляма. Названието произхожда от "шариа" - надлежащ път. Предписва богословски и правни норми, установени от Аллах като вечни и неизменни. Предписанията на шариата диференцират всички действия в осем категории.

фард

Фард (фарз) е действие, което задължава човека да спазва строго предписанията на шариата. За изпълнението на фард получава възнаграждение от Аллах, а за неизпълнението – наказание. Фард се подразделя на фард айн и фард кифая.

Фард айн е задължение на всеки мюсюлманин. Задълженията му са 54. Първото от е да познава единството на Аллах, да изучава Неговите атрибути, второто – да знае и да вярва, че Мухаммад е пратеникът на Аллах и насочва хората по истинен път, третото - да вярва, че всички постановления на исляма, съобщени от Мухаммад, са истинни и от Аллах, четвъртото – да каже основната формула на исляма (В душата си свидетелствам, че няма божество, достойно за поклонение, освен Аллах, и Мухаммад е Неговият пратеник) пред свидетели и да потвърди, че ислямът е последният истинен път на Аллах, петото – ежедневно да извършва петкратна молитва, шестото – в месеца Рамадан ежедневно да съблюдава ураза (пост), и т. н.

Фард кифая, задълженията на религиозната община, включват: да се знаят всички постановления на шариата, да се обучават на тях невежите, Коранът да се знае наизуст, да се произвеждат необходимите на общността средства за производство и потребление, да се помага на възрастни, болни, сираци, да се участва в погребенията по мюсюлмански обичай, да се отговаря на мюсюлманския поздрав.

Неизпълняващият фард е причисляван към категорията на неверните.

уаджиб

Уажиб е също действие, което трябва да се изпълнява. Неизпълняващият уажиб понася наказание, но не е причисляван към неверниците, както при неизпълнението на фард.

Уажиб включва предписания да се дава милостиня садака след края на поста в месеца Рамадан; на Курбан-байрам да се извърши жертвоприношение (като месото се раздаде на бедните); веднъж в живота да се извърши хадж в Мека, да се спазват определени правила при молитвите и при четенето на Корана; човек да спазва обещанията си, да възпитава в себе си добър характер, да желае в душата си добро на всекиго; жената да спазва задълженията си и да се подчинява на мъжа си, разведените жени и вдовиците да спазват строги поведенчески норми; да се приемат и даряват подаръци; родителите сами или с помощта на учител да обучават децата си на принципите на религията, ритуалите и културата, и др.

 


В ислямското училище Абу Бакр в Кеймбридж

суннат

Суннат са действия, изпълнявани от пророк Мухаммад. Изпълнението им е условието пророкът да бъде застъпник на вярващия пред Аллах в Съдния ден.

Преди всичко се изисква всяко добро дело да започва с "В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния". Предписват се като норми необходимост да се поздравява при среща, да се създаде семейство, да се уважават възрастните и учените, да се посрещат гости. Конкретни предписания се посочват за начина на хранене и на обличане, за поддържане на лична хигиена. Предписват се правила при произнасянето на молитвите, при извършването на сватбения ритуал, при погребалния ритуал. Изискват се още да се знае арабски език, при необходимост да се дава кръв, и др.

мустахаб

Мустахаб са също действия, изпълнявани от пророка, за неизпълнението на които обаче за човека не се предвижда наказание в Съдния ден. От човека се изисква да посети гроба на пророка в Медина, да извършва допълнителни молитви, пости и хадж. Включват се правила на поведение, осигуряващи взаимно уважение в семейството и с другите хора; правила на хранене, на обличане и поддържане на външния вид така, че човек да има изглежда прилично и приятно, и др.

мубах

Мубах са множество действия, които могат да се извършат и да не се извършат; за извършването им и за неизвършването им човек не го очакват в Съдния ден нито награди, нито наказания. Мубах предполага например да се яде и пие с мяра, да се употребяват позволени храни. Уговаря се какви украшения е позволено да нося жените и какви - мъжете, кога може да се употребява коприна за облекло и за постелки (за облекло е позволено да я използват само жените). Предписват се правила при общуване и разговор: следва да се говори истината и за недостатъците, но насаме, а неправда е позволено да се изрича, ако с това ще се предотврати несправедливост, и т. н. Позволява се да се рисуват неодушевени предмети – цветя. Позволява се на мъжете да се женят за две (до четири) жени, ако са достатъчно състоятелни и могат да им осигурят равенство и справедливост.

 


харам

Харам са действия, които са абсолютно забранени. Извършването им прави човека голям грешник, а който се въздържа от тях, ще бъде възнаграден от Аллах; онзи, който опровергава харам, се причислява към неверните.

Харам са два вида: харам зулми – действия, чието извършване причинява вреда не само на извършващия го, но и на други хора; и харам гайри зулми – действия, чието извършване вреди само на извършващия ги.

Сред харам зулми са такива забрани: забранява се да се убива човек, който не е възнамерявал да убива; да се увреждат органи на човека, да се причинява увреждане на органи на човек или на безвредни животни; да се изгаря жив организъм; да се краде и граби; човек да държи у себе си чуждо имущество, чийто собственик e известен, включително и да отказва да върне аманат (оставена му за съхранение вещ); да държи у себе си заработени от други средства, като отказва да им ги изплати своевременно; да обсъжда пред другите недостатъците на някого или пък да сплетни зад гърба му; да разпространява изобщо сплетни, да руши дружба между приятели, да измисля неприлични прозвища, да ругае, да прекъсва разговора на други хора; да бие кърмаче, да бие слуга, да провокира към прелюбодеяние; да влиза в чужд дом без разрешение или да чете чужди писма; на продавача е забранено да завишава или да занижава злоумишлено цената на стоката си, както и да премълчава за нейните недостатъци; да позори учител и учен, да издевателства над другите, като ги позори или пък плаши, и т. н.

Харам гайри зулми: на човека се забранява да бъде невярващ; да изразява недоволство по отношение на делата на Аллах; да говори думи или да извършва постъпки, изразяващи неверие; да извършва жертвоприношение не в името на Аллах; да не се бои от Аллах, да се отвръща от Неговата милост;

харам е човек да се занимава с магии, с гадания и да предсказва бъдещето;

да дезертира от задължителна военна служба; да се радва, когато види греховна постъпка, както и да тласка някого към греховни постъпки;

да обича мирските дела повече от задгробните; да обича мирското само заради мирския живот;

да играе хазартни игри; да взима лихва за даден заем; да взима подкупи в съдебни и търговски дела; да търгува с нечисти и забранени стоки (спиртни напитки, наркотици, свинско месо и др.);

харам е самоубийството;

харам е човек да се радва на чуждото нещастие; да смята себе си за нещо повече от другите, да симпатизира на грешници, а да ненавижда добри, богобоязливи хора; да сводничи, да тласка към прелюбодеяние;

забранено е да се да употребява за храна месо от животни, които не са заклани, при това по установените правила; харам е да се употребява месо от животни, заклани или убити от идолопоклонници; да се употребяват спиртни напитки, както и вещества с опияняващо действие, и др.

макрух

Макрух е действие, което пророкът е забранявал. Който се въздържа от макрух, ще бъде възнаграден от Аллах; извършилият макрух ще е грешник, макар че не се причислява към неверните. Макрух са множество действия, сред които особено важни са забраните: да се водят светски разговори в джамията, да се прекъсва молитвата; да се държи Коранът на неподходящи места; да се държи Коранът с осквернени ръце;

макрух е човек да пее и да слуша музика, за да подобри настроението си, да аплодира;

регламентира се къде и как не бива да се съхраняват и да се употребяват хлябът и други храни, и т. н.

мустакрух

Мустакрух е действие, което пророкът е предпочитал да не извършва; с извършването на мустакрух човек не става грешник, но вреди на себе си и се показва невъзпитан. Например макрух е човек да пие много студени или много горещи течности, да поглъща храната на големи хапки; да стои срещу слънцето или между слънцето и сянката; да предприема пътуване, когато заплашва някаква опасност; да нощува сам у дома си; да се занимава с нечисти професии; да взима милостиня от по-беден от себе си, и др.
Начало > Религии > Ислям > Шариат


Реклама