Дванадесетте заповеди на Аллах

На мюсюлманите са дадени от Аллах дванадесет заповеди (додекалог):

 1. 22. И не взимай друг Бог заедно с Аллах, та да не се окажеш порицаван, унизен!
 2. 23. И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите - добрина! Ако единият от тях или и двамата достигат старостта при теб, не им казвай: "Уф!" и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова!
  24. И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: "Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!"
  25. Вашият Господ най-добре знае какво е в душите ви. Ако сте праведни, на разкайващите се Той опрощава.
 3. 26. И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника [в неволя], но не пилей с прахосничество! 
  27. Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към своя Господ е голям неблагодарник.
  28. И ако се отдалечиш от тях, търсейки от своя Господ милост, на която се надяваш, кажи им поне блага дума!
 4. 29. И не сторвай ръката ти да е прикована към шията [в скъперничество], и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван, безпомощен!
  30. Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. За Своите раби Той е сведущ, всезрящ.
 5. 31. И не убивайте децата си поради страх от бедност! Ние храним и тях, и вас. Убиването им е голям грях.
 6. 32. И не пристъпвайте към прелюбодеянието! То е непристойност и е злочест път.
 7. 33. И не убивайте човек - Аллах е възбранил това, освен по право! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да не прекалява в убиването! На него се дава подкрепа.
 8. 33. И не пристъпвайте към имота на сирака, освен с добронамереност, докато не достигне зрелост!
 9. 34. И изпълнявайте обета! За обета се носи отговорност.
 10. 35. И изпълнявайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни! Това е най-доброто и най-хубавото за изход.
 11. 36. И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и сърцето - за всички тях ще бъде питано.
 12. 37. И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.
  38. Лошото във всичко това е омразно при твоя Господ.

Сура 17, Нощното пътешествие

Седмата заповед съдържа т. нар. закон на талиона, позволяващ възмездие по справедливост (за неверници, за убийци). В единадесетата заповед се крие възгледът за това, че е невъзможно човек да има знание за бъдещето и да го предсказва.

Основата на религиозното нормиране на живота на мюсюлманина и принципите на религиозното законодателство се полагат преди всичко от тези Дванадесет заповеди, дадени от Аллах.
Начало > Религии > Ислям > Дванадесетте заповеди на Аллах


Реклама