Идейни направления

в ранния юдаизъм:

Фарисеи

„Сепаратисти“. Религиозно движение в Палестина в навечерието на новата ера. Придържат се към изискването за чистота на юдейската вяра, обявяват се против културните контакти с римляни и гърци. Съсредоточават се върху Танах и учението на равините като основни източници на религиозните принципи, като се опитват да адаптират тези принципи към актуални социални и нравствени потребности на юдейското общество. За разлика от садукеите фарисеите вярват във възкресението на мъртвите, както и във въздаянията след смъртта за добри дела и благочестивост във вярата и съответно за прегрешения. Често благочестивостта им се оказва по-скоро склонност към съблюдаване на формалната страна на религиозната обредност и правила на поведение. Обединени са в собствено братство и са разнородни по социален статут, освен служители в синагогите към братството принадлежат представители на средни социални слоеве.

Садукеи

Привърженици на религиозна ориентация, популярна от епохата непосредствено преди и в началото на новата ера. Те строго следват предписанията на Танах, не признават устни учения и допълнения, но за разлика от фарисеите са възприемчиви към нормите на гръцко-римската култура и подкрепят проримските настроения и ориентации. Произхождат по правило от елитарни социални слоеве.

 

в съвременния юдаизъм:

Реформиран юдаизъм

Либерално движение, възникнало в Германия през 1840 г. Според реформаторите юдеите не бива да смятат себе си за тъждествени с нация, а за граждани на страните, в които живеят. Затова те следва да бъдат подвластни не само на юдейското религиозно законодателство, а и на гражданското законодателство на съответните страни. Достатъчно е да се изповядват най-изконните за религията ценности - шабат (съботния ден на покой) и възгледът за хилиазма. Идеите на реформаторите се споделят от много евреи в Западна Европа и в САЩ.

Консервативен юдаизъм

Възниква като реакция на реформаторското движение и води началото си от 1840 г. Привържениците на това направление смятат, че юдеите, където и да живеят, следва да се придържат изключително към собствената си религиозна традиция и към своето религиозно законодателство, като се допускат само някои неизбежни адаптирания към конкретни ситуации.Юдаизмът - част 5/5Начало > Религии > Юдаизъм > Идейни направления


Реклама