Денкард

Букв. „религиозни деяния“. Название на корпус от религиозни книги, съставен през първата половина на IХ в. от Адурфарнбаг Фарохзадан. Корпусът е променян и допълван и представлява важна част от зороастрийската литература на езика пахлави. Книгите в окончателния вид на Денкард са били 9, запазили са се 7. Преобладаващата част от текстовете имат имат богословски и апологетичен характер. Включени са части от „Авеста“, митологични разкази на „Бундахишн“, житийни слова за Заратустра и др. Денкард остава основен интерпретативен източник на богословските възгледи на маздаяснийците.

Денкард 3.338:

Обяснение на природата на маздаяснийската религия, на нейното откровение, дарове, мъдрост, грижа, труд, идеи, сила и предимство

Нека да е известно, че природата на маздаяснийската религия е откровение за Бога, а дарът на това откровение са мъдрите деяния. Това откровение е извор на превъзходна мъдрост за усъвършенстването на онези, които я търсят и проява на съвършената природа на Ормазд. Нейната грижа е спасението от греховете на света. Нейният труд е в това със средствата и мъдростта си да разпознае присъщата на всички неща сила и да я използва по подобаващ начин. Силата на нейния труд се използва, за да спаси хората от нещастие в земния свят и в духовния, като ги удържа от греховните дела на ахриман, за да запази неувредена и чиста присъщата на нещата сила. Ползата от нея се придобива в преобразуване в пределите на крайното време на творението благодарение на знанието за добрите дела, които ще бъдат въплътени в течение на това време. И това дело на преобразуването и обновлението се осъществява благодарение на раазпознаването на присъщата на нещата сила. И при спасението на хората от ахриман благодарение на това дело те трябва да бъдат обновени за пълно и несмесено вечно щастие.

Чак Чак близо до гр. Язд със средновековен зороастрийски храм, поклоннически център на зороастрийците

 


Пътуване в зороастризма


Начало > Религии > Зороастризъм > Денкард


Реклама