Фраваша

Фраваша (фравахр, фравад) е безсмъртният човешки дух. Фравашите обитават предмирната божествена сфера на Ахура Мазда. Избрали аша, те са решили чрез присъствие в телесния свят да съдействат в борбата срещу Ангра Майню и неговите помощници даеви. От тях се отделя всяка индивидуална душа (урван). След отделянето на индивидуалната душа от тялото при смъртта на човека и индивидуалния съд праведната душа живее в “Дома на песента” (рая), възсъединена със своя безсмъртен дух фраваша в очакване на възкресението в тяло и на последното блаженство. Могат да се разбират като безсмъртен и изначално принадлежащ на мъдростта единомножествен духовен свят, първообразен за човека. Почит на фраваши се оказва на най-големия религиозен празник, посветен на самия Ахура Мазда и на човека като негово творение (Науруз, т. е. Новоглавие - Нова година, празнувана по време на пролетното равноденствие, 21 март).
Начало > Религии > Зороастризъм > Фраваша


Реклама