Богословски принципи

Маздаяснийската религия (даена) е първата или една от първите в историята на човечеството, получена чрез откровено слово на един Бог – на Ахура Мазда. Тя е и първа или една от първите монотеистични религии, доколкото признава истинно, вечно битие и творчески функции единствено на Ахура Мазда и поклонение на Него. В тази план идеите и дейността на пророк Заратустра са радикално реформаторски в контекста на предзороастрийския политеизъм. Ако приемем за достоверно твърдението, че Заратустра основава новата религия около 1700 г. пр. Хр., то очевидно с монотеизма си тя предшества монотеистичната реформа на египетските вярвания, извършена от Аменхотеп ІV-Ехнатон (края на 1400 в. пр. Хр.), както и от монолатрия към монотеизъм при древните израилтяни (ХІІІ в. пр. Хр.).

В историческия живот на религията обаче строгите теологични принципи са пренебрегнати под влияние както на възстановяване на предзороастрийски вярвания, чиито носители са най-вече мидийските жреци маги, така и поради други социокултурни обстоятелства. Понякога зороастризмът бива свързван с дуалистични и политеистични възгледи. Но дуализъм в собствен смисъл се открива в манихейството, появило се и станало популярно и извън Персия през ІІІ в., а за зороастризма манихейските възгледи са категорично неприемливи. Мирча Елиаде говори и за монотеизъм, и за дуализъм на зороастрийците. Според Джамшид Чокси става въпрос за вероизповеден монотеизъм и за доктринален дуализъм. Но последователният доктринален дуализъм би следвало да приема за вечно съществуващи, определени в себе си (съвършени, всезнаещи) и творящи две божествени начала, а за Ахура Мазда и Ангра Майню това е доктринално недопустимо.

Възможно е също теологичната парадигма, в която религията е утвърдена по времето на Заратустра, да не подлежи на точно разкодиране от съвременната религиоведска лексика. Познатите на човечеството вярвания и религиозни практики са възобновени и продължени главно чрез мидийските маги, благодарение на които религията се е запазила, но и поради вероизповедните принципи на които тя е изпитала за известно време изкушения от привичните за предзороастрийския период политеистични вярвания. Постепенно принципите на зороастризма са възстановени в първоначалната им чистота.История на Бога: зороастризмът (BBC)


Начало > Религии > Зороастризъм > Богословски принципи


Реклама